Rozkład dnia

Ramowy Rozkład Dnia (od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 16:30) 
 

6:00 - 8:20  SCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • zabawy dzieci w kącikach tematycznych
 • ćwiczenia poranne
 • praca z zespołem dzieci lub indywidualna
 • praca z dzieckiem zdolnym
 • gry dydaktyczne
 • prace porządkowe
 • zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne
 • zabawy ruchowe
 • zabawy ze śpiewem
 • zabawy integracyjne


8:30 - 9:00  ŚNIADANIE

 • zabiegi higieniczne
 • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania śniadania


9:15-11:45

 • zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową zajęcia edukacyjno-wychowawcze
 • zabawy dydaktyczne ruchowe, tematyczne.
 • pobyt na świeżym powietrzu
 • imprezy okolicznościowe
 • zajęcia dodatkowe


11:45 - 12:00

 • czynności porządkowo - higieniczne
 • przygotowanie do obiadu


12:00 - 12:45   OBIAD

 • ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami
 • pogadanka na temat zdrowego sposobu odżywiania się


12:45-13:45  ODPOCZYNEK POOBIEDNI

 • czytanie dzieciom bajek
 • ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych
 • zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci
 • zabawy w kącikach zainteresowań
 • zabawy tematyczne
 • zabawy w terenie
 • zajęcia dodatkowe


13:45 - 14:00

 • czynności porządkowe i samoobsługowe
 • pomoc w nakrywaniu do posiłku


14:00 - 14:30  PODWIECZOREK


14:30 - 17:00  ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI

 • kontynuacja działalności edukacyjnej
 • zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe
 • ćwiczenia gramatyczne, słownikowe
 • praca wyrównawcza, indywidualna
 • zabawy indywidualne wg zainteresowań
 • zajęcia w małych zespołach
 • omówienie z dziećmi wydarzeń dnia

 

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe, bezpłatne, prowadzone w roku szkolnym 2023/2024:

 • zajęcia z logopedą 
 • rytmika 
 • język angielski
 • gimnastyka 
 • zajęcia plastyczne, niekonwencjonalne metody
 • zajęcia teatralne i artystyczne
 • zajęcia zdrowotne
 • zajęcia z ekologii
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym

Informacja o terminach zajęć dodatkowych jest dostępna na tablicach ogłoszeń w siedzibie przedszkola.