Opłaty za przedszkole

 1. Stałe czesne za przedszkole wynosi 630 zł za miesiąc. Nie ma dodatkowej opłaty za wyżywienie. 
 2. Opłata za wyprawkę piśmienną wynosi 120 zł na rok szkolny 2023/2024, jest płatna w określonych terminach, podawanych do wiadomości rodzicom.
 3. Opłata na ubezpieczenie dzieci w przedszkolu na rok szkolny 2023/2024 wynosi 36 zł. Dzieci przedszkolne są ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w TU COMPENSA.
 4. Za zajęcia dodatkowe rodzice/opiekunowie nie wnoszą opłat.

 

Wszystkie opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca „z góry” na konto placówki: BNP PARIBAS Bank Polska Spółka Akcyjna nr 88 2030 0045 1110 0000 0262 9840 lub w kasie przedszkola.

Na przelewie należy umieścić imię i nazwisko dziecka, rodzaj opłaty (np. czesne, wpisowe, ubezpieczenie) oraz miesiąc, za jaki dokonano opłaty.

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe, bezpłatne, prowadzone w roku szkolnym 2023/2024:

 • zajęcia z logopedą 
 • rytmika 
 • język angielski
 • gimnastyka 
 • zajęcia plastyczne, niekonwencjonalne metody
 • zajęcia teatralne i artystyczne
 • zajęcia zdrowotne
 • zajęcia z ekologii
 • zajęcia z psychologiem
 • zajęcia z pedagogiem specjalnym

Informacja o terminach zajęć dodatkowych jest dostępna na tablicach ogłoszeń w siedzibie przedszkola.