Program

Programy wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024


Realizowane zestawy programów wychowania przedszkolnego dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka, są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Programy wiodące:

 • „Program wychowania przedszkolnego”, autor Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździor;

dla 3-letnich i 4-letnich dzieci z grupy „Rybki”. Do realizacji programu pomocne będą: pakiet edukacyjny dla 4-latków „Kolorowe karty” oraz wyprawka plastyczna „Kolorowe karty dla 3-latków, Wydawnictwa MAC, dostosowane do poszczególnych grup wiekowych dzieci.

 • „Program wychowania przedszkolnego”, autor Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździor;

dla 4-letnich i 5-letnich dzieci z grupy „Delfinki”. Do realizacji programu pomocne będą materiały  edukacyjne z serii „Kolorowe karty”, Wydawnictwa MAC, dostosowane do grupy wiekowej dzieci.

 • „Program wychowania przedszkolnego”, autor Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździor;

dla 5 i 6-letnich dzieci z grupy „Wielorybki” i „O” Do realizacji programu pomocne będą materiały edukacyjne z serii  „Kolorowe karty”, Wydawnictwa MAC, dostosowane do grupy wiekowej dzieci.

 • Język angielski program – indywidualny, ustalony przez lektora języka angielskiego

dla 3, 4, 5 i 6-letnich dzieci we wszystkich grupach przedszkolnych.

Zajęcia w przedszkolu realizowane są w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. W przedszkolu odbywają się dodatkowe zajęcia edukacyjne, wspomagające rozwój dzieci. Są to zajęcia:

 • muzyczno-ruchowe z rytmiki dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • z logopedą, pedagogiem/pedagogiem specjalnym, psychologiem
 • z gimnastyki
 • plastyczne - niekonwencjonalne metody
 • teatralne i artystyczne
 • z edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków
 • z edukacji ekologicznej dla przedszkolaków
 • rozwijające zainteresowania dzieci czytelnictwem
 • Kodeks przedszkolaka i reguły zachowań obowiązujące w PN "Radosny Delfinek".

 

W codziennej pracy z naszymi dziećmi nauczycielki organizują proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy dziecka, zaspakajają jego potrzeby i zapewniają mu dobrą zabawę integrując różnorodne metody:

 • czynne (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowana własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń),
 • słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa),
 • percepcyjne (obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki - audycje muzyczne, przedstawienia teatralne, dzieła plastyczne). Zabawy badawcze, doświadczenia, ukierunkowane i zaplanowane obserwacje przyrodnicze, wycieczki rozbudzają ciekawość poznawczą i inspirują dzieci do działania.
 • aktywizujące (gry dydaktyczne, burza mózgów).

Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę.


 W przedszkolu staramy się zapewnić naszym wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno-społecznych.

W naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej dbamy o:

 • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,
 • różnorodną aktywność twórczą dziecka,
 • zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
 • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
 • interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.