Program

Programy wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021


Realizowane zestawy programów wychowania przedszkolnego dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka, są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Programy wiodące:

„Nasze przedszkole, program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”, autor Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska; dla 3-letnich i 4-letnich dzieci z grupy „Rybki”. Do realizacji programu pomocne będą: pakiet edukacyjny dla 4-latków „Kolorowy start” oraz wyprawka plastyczna „Kolorowy start” dla 3-latków, Wydawnictwa MAC., dostosowane do poszczególnych grup wiekowych dzieci.

Nasze przedszkole, program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci”, autor Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska; dla 5-letnich dzieci z grupy „Delfinki”. Do realizacji programu pomocne będą pakiety edukacyjne „Kolorowy start”, Wydawnictwa MAC., dostosowane do grupy wiekowej dzieci. 

„Program wychowania przedszkolnego”, autor Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo; dla 5 i 6-letnich dzieci z grupy „O”, Roczne przygotowanie do szkoły. Do realizacji programu pomocne będą pakiety edukacyjne pt. „Odkrywam siebie”, Wydawnictwa MAC, dostosowane do grupy wiekowej dzieci.

Język angielski programy - „NASZE PRZEDSZKOLE”, autor Ewa Wodzicka-Dondziłło oraz „Przygotowanie do nauki języka angielskiego”, autorzy Kamila Wichrowska, Olga Wysłowska. Dla 3, 4, 5 i 6-letnich dzieci we wszystkich grupach przedszkolnych.

Programy wspomagające:

 • Program zajęć z rytmiki dla dzieci w wieku przedszkolnym
 • Program zajęć logopedycznych
 • Program zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • Program zajęć plastycznych niekonwencjonalnymi metodami
 • Program zajęć teatralnych i artystycznych
 • Program edukacji zdrowotnej dla przedszkolaków
 • Kodeks przedszkolaka i reguły zachowań obowiązujące w PN "Radosny Delfinek".

W codziennej pracy z naszymi dziećmi nauczycielki organizują proces wychowawczo-dydaktyczny i opiekuńczy dziecka, zaspakajają jego potrzeby i zapewniają mu dobrą zabawę integrując różnorodne metody:

 • czynne (metoda samodzielnych doświadczeń, metoda kierowana własną działalnością dziecka, metoda zadań stawianych dziecku, metoda ćwiczeń),
 • słowne (rozmowy, opowiadania, zagadki, objaśnienia i instrukcje, sposoby społecznego porozumiewania się, metody żywego słowa),
 • percepcyjne (obserwacja, pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki - audycje muzyczne, przedstawienia teatralne, dzieła plastyczne). Zabawy badawcze, doświadczenia, ukierunkowane i zaplanowane obserwacje przyrodnicze, wycieczki rozbudzają ciekawość poznawczą i inspirują dzieci do działania.
 • aktywizujące (gry dydaktyczne, burza mózgów).

 

Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę.

OFERTA EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA

Zajęcia w przedszkolu realizowane są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolneg. W przedszkolu realizowane są również zajęcia dodatkowe (bezpłatne):

 • zajęcia logopedyczne
 • rytmika - zajęcia muzyczno-ruchowe
 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
 • zajęcia plastyczne, niekonwencjonalne metody
 • bajkoterapia
 • zajęcia promujące zdrowy styl życia (zdrowotne)
 • zajęcia teatralne, z artystami
 • zajęcia ekologiczne.


 W przedszkolu staramy się zapewnić naszym wychowankom jak najlepsze warunki sprzyjające prawidłowemu rozwojowi, zdobywaniu wiedzy i umiejętności oraz budowaniu systemu wartości i prawidłowych postaw moralno-społecznych.

W naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej dbamy o:

 • rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,
 • różnorodną aktywność twórczą dziecka,
 • zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
 • możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
 • interesujące zabawy i zajęcia prowadzone przez nauczycieli i instruktorów zajęć dodatkowych.