Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Niepublicznego "Radosny Delfinek" w ramach projektu "Radosny Delfinek - rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz uruchomienie 14 nowych miejsc przedszkolnych

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Niepublicznego "Radosny Delfinek" w ramach projektu "Radosny Delfinek - rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz uruchomienie 14 nowych miejsc przedszkolnych

W związku z realizacją projektu "Radosny Delfinek-rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz uruchomienie 14 nowych miejsc przedszkolnych" ogłasza się rekrutację dzieci na rok szkolny 2017/2018 do Przedszkola Niepublicznego "Radosny Delfinek" według poniższego regulaminu.

Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w Świdnicy prowadzonego w okresie 01.09.2017 – 31.08.2018 w ramach projektu „Radosny Delfinek – rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz uruchomienie 14 nowych miejsc przedszkolnych”

Podstawy prawne:

 • Wniosek do dofinansowanie projektu – „Radosny Delfinek – rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz uruchomienie 14 nowych miejsc przedszkolnych”
 • Umowa o dofinansowanie realizacji projektu – RPDS.10.01.04-02-0019/16-00

Rozdział I Informacje ogólne

 1. Przedszkole Niepubliczne „Radosny Delfinek” w Świdnicy utworzone zostało przez PROSPERJO Jacek Orłowski i prowadzone w ramach projektu „Radosny Delfinek – Rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz uruchomienie 14 nowych miejsc przedszkolnych” i dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.1.4 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - ZIT AW.
 2. Projekt jest realizowany przez PROSPERJO Jacek Orłowski w okresie od 03.04.2017.
  do 30.09.2018.
 3. Działalność Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” zaplanowana jest na okres od
  1 września 2017r. do 31 sierpnia 2018r.
 4. Lokalizacja Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w Świdnicy, to obiekt przy ul. Armii Krajowej 10 w Świdnicy.
 5. Pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym jest współfinansowany ze środków unijnych oraz wpłat rodzica/opiekuna prawnego przez okres 12 miesięcy od momentu podpisania umowy o świadczenie usług z rodzicem na udział dziecka w Przedszkolu Niepublicznym „Radosny Delfinek”.

Rozdział II Zasady postępowania rekrutacyjnego

 1. Rekrutacja 14 nowych dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w Świdnicy prowadzona jest przez PROSPERJO Jacek Orłowski.
 2. Radosny Delfinek” powołuje Komisję Rekrutacyjną, w skład której wchodzą 2 osoby - przedstawiciele Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek”.
 3. Komisja Rekrutacyjna prowadzi rekrutację dzieci w zgodzie z zasadami rekrutacji zapisanymi w niniejszym Regulaminie.
 4. W okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku może uczęszczać do przedszkola jednocześnie 61 dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat.

v  Grupa I - objętych zostanie 47 dzieci uczęszczających już do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek”. w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością.

v  Grupa II, nowa – 14 dzieci, w tym 1 dziecko z niepełnosprawnością.

 1. Do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w Świdnicy przyjmowane są dzieci wg następujących kryteriów:

5a) Formalnych

 1. Wiek dzieci od 2,5 roku do 6 lat.
 2. Miejsce zamieszania rodziców/opiekunów prawnych: obszar województwa dolnośląskiego – tj. powiat świdnicki lub miasto Świdnica.
 3. Zgoda rodziców/opiekunów prawnych, którzy wyrazili zgodę na przystąpienie do projektu wspólnie z dzieckiem.
 4. Dzieci znajdujące się na liście oczekujących na wolne miejsce
  w Przedszkolu Niepublicznym „Radosny Delfinek”, spełniających kryteria rekrutacyjne.

5b) Premiujących – maksymalną ilość punktów do zdobycia 15

 1. Dzieci z rodzin o ciężkiej sytuacji materialnej, poświadczone zaświadczeniem
  o dochodach rodzica/opiekuna prawnego w przeliczeniu na 1 członka rodziny. Informacja o sytuacji finansowej rodziców/opiekunów będzie umieszczona w formie ich oświadczenia w dokumentacji rekrutacyjnej (deklaracji uczestnictwa w projekcie), podpisywanej przez osobę zgłaszającą dziecko i potwierdzonego stosownym zaświadczeniem: GOPS/MOPS, zakład pracy itp. (5 punktów).
 2. Dzieci z rodzin wielodzietnych; rodzina z 2 dzieci – 4 punkty, 3 dzieci – 6 punktów, 4 i więcej dzieci – 8 punktów, kryterium sprawdzane na podstawie oświadczenia rodzica.
 3. Dzieci rodziców niepracujących: 1 niepracujący rodzic – 1 punkt, 2 niepracujących rodziców – 2 punkty, kryterium sprawdzane na podstawie zaświadczenia z PUP.
 4. Kryterium pierwszeństwa: dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 5. Przy uzyskaniu jednakowej liczby punktów (bez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności) decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 6. Do przedszkola będą przyjmowane dzieci bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd, niepełnosprawność.
 7. Wszystkie ww. kryteria będą weryfikowane i oceniane przez Komisję Rekrutacyjną, o której mowa w Rozdziale II, punkt 2 oraz 3.
 8. Deklaracje uczestnictwa w projekcie,
 9. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych,
 10. Odpowiednie zaświadczenie/oświadczenie (zgodnie z Rozdziałem II, punkt 5a i 5b).
 11. listę dzieci przyjętych do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” wg kryteriów,
 12. listę rezerwową.
 1. W przypadku zgłoszenia się większej liczby dzieci niż liczba miejsc wskazana w Rozdziale II, punkt 4 niniejszego regulaminu zostanie stworzona lista rezerwowa.
 2. Dzieci z listy rezerwowej będą przyjmowane do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w przypadku wolnych miejsc powstałych w wyniku rezygnacji dzieci uczęszczających już do przedszkola z przyczyn zdrowotnych lub losowych, itp.
 3. Zapisy do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w Świdnicy odbywają się w terminie: od 01.07.2017 do 01.08.2017 do godziny 12.00.
 4. Zapisy dzieci do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w Świdnicy prowadzi PROSPERJO Jacek Orłowski w siedzibie Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” tj. w Świdnicy przy ul. Armii Krajowej 10 w godzinach 8:00 – 17:00.
 5. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są przy zapisywaniu dziecka złożyć bezpośrednio w siedzibie Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” następujące dokumenty:
 1. Dokumenty składane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane i nie będą stanowiły przedmiotu analizy Komisji Rekrutacyjnej.
 2. Dokumenty wskazane w punkcie 10 należy złożyć w kopercie z napisem „Przedszkole Niepubliczne „Radosny Delfinek”” – Rekrutacja 2017”. Na kopercie ma znaleźć się również imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego składającego deklarację uczestnictwa.
 3. W przypadku niewłaściwego wypełnienia deklaracji lub braku niezbędnych załączników, rodzic/opiekun prawny zostanie o tym poinformowany telefonicznie i będzie zobowiązany do poprawienia lub uzupełnienia dokumentów w terminie do 04.08.2017 do godziny 10.00.
 4. Komisja Rekrutacyjna sporządzi protokół z postępowania rekrutacyjnego do którego załącza:
 1. Wyniki rekrutacji do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w formie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane w dniu 10.08.2017 roku na stronie www.radosnydelfinek.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Niepublicznym  „Radosny Delfinek”.
 2. Na listach dzieci przyjętych/nieprzyjętych znajdą się wyłącznie numery złożonych przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji uczestnictwa w projekcie.
 3. W celu sprawdzenia listy, rodzice/opiekunowie prawni muszą posiadać/pamiętać numer złożonej deklaracji uczestnictwa.
 4. Pracownicy Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” nie będą podawali informacji telefonicznie o imionach i nazwiskach dzieci przyjętych lub nieprzyjętych do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” w Świdnicy.

Rozdział III Zasady ogłaszania rekrutacji

Rekrutacja na kolejny rok szkolny zostanie przeprowadzona przez Przedszkole Niepubliczne „Radosny Delfinek” na podstawie zasad przyjmowania dzieci do przedszkola, określonych w statucie przedszkola.

Rozdział IV Przepisy końcowe

 1. Rodzice, których dzieci zostały przyjęte do Przedszkola Niepublicznego „Radosny Delfinek” zobowiązani są do wypełnienia i podpisania następujących dokumentów:
 1. Umowa o świadczenie usług w Przedszkolu Niepublicznym „Radosny Delfinek” – 2 egzemplarze,
 2. Oświadczenie – zgoda na poddanie dziecka konsultacjom ze strony zatrudnionych specjalistów – 1 egzemplarz,
 3. Karta informacyjna o dziecku/zgłoszenia dziecka do przedszkola – 1 egzemplarz,
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.06.2017 r.

Zatwierdził: Jacek Orłowski 

załącznik

Regulamin_rekrutacji_26_06_2017.docx

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.Sprawdź, czym są pliki cookies www.wszystkoociasteczkach.pl.

Jeżeli wyrażasz zgodę i akceptujesz nasze cookies, kliknij w button