Wiadomości

Zajęcia biblioteczne, grupa "Delfinki"

Dnia 22 września 2020 r. dzieci z grupy "Delfinki" wraz z wychowawczyniami wybrały się na zajęcia do  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy.

Tradycyjnie już zajęcia rozpoczęły sią od wysłuchania bajki pt. Wróżka sprzątuszka" z serii "Bajkomat i jego bajki plasterki na dziecięce rozterki". W bibliotece bardzo duże wrażenie na dzieciach zrobiła postać Bajkomatu, który był wykonany z kartonu i wyglądał identycznie jak ten z książeczki. Dzieci rozmawiały na temat bajki, uczestniczyły również w zbawie sportowej oraz kolorowały obrazki z postacią z bajki. 

Jak zwykle temat był ciekawy dla dzieci i zajęcia dobrze przygotowane.

Bardzo dziękujemy! Czekamy na następne!

Pasowanie na Przedszkolaka, 21.09.2020 r.

W dniu 21.09.2020 r. w Przedszkolu Niepublicznym "Radosny Delfinek" odbyło się uroczyste pasowanie najmłodszych dzieci, z grupy Rybki, na przedszkolaka.

Uroczystość pasowania była połączona z obchodami  Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, który co roku przypada na dzień 20 września.

Z tej okazji dzieci, ze wszystkich grup przedszkolnych, przygotowały występy artystyczne.

Jako pierwsze wystąpiły dzieci z grupy "Rybki". Zaśpiewały trzy piosenki: "Jestem sobie przedszkolaczek", "Tu mam rączkę", "Idzie zuch oraz powiedziały rymowankę i zaprezentowały układ taneczny do piosenki "Poszło dziewczę po ziele".

Następnie wystąpiła grupa "O" oraz grupa "Delfinki" ze specjalnym tematycznym programem dla najmłodszych dzieci. Były to wierszyki, piosenki, wspólne tańce. 

Po występach pani Dyrektor pasowała każde nowe dziecko, z grupy "Rybki" na przedszkolaka, a wychowawczynie wręczyły dzieciom dyplomy oraz cukierki obfitości. 

Gratulujemy wszystkim dzieciom wspaniałych występów. Najmłodszym przedszkolakom życzym dużo radości, zabawy oraz wspaniałych wrażeń w przedszkolu. 

Dzieci rozmawiały, ze swoimi wychowawczyniami, o tym ważnym dniu, jakim jest Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Dowiedziały się jakie mają prawa i obowiązki. Bawiły się w różne, radosne zabawy. To był wspaniały dzień, pełen emocji, wzruszeń oraz pokonywania nieśmiałości.

Organizacja pracy w roku szkolnym 2020/2021

Drodzy Rodzice! Nowy rok szkolny rozpoczynamy 01 września 2020 r.

Spotkania organizacyjne z Państwem odbędą się w przedszkolu:

 • Grupa RYBKI, 25.08.2020, godz.16.00 spotkanie dla nowych rodziców 
 • Grupa RYBKI, 03.09.2020, godz. 16.30 spotkanie dla obecnych rodziców.
 • Grupa DELFINKI – 02.09.2020, godz. 16.30 
 • Grupa „O” – 01.09.2020, godz. 16.30

Proszę o obecność 1 rodzica na spotkaniu. Proszę pamiętać o zakryciu nosa i ust oraz o dezynfekcji rąk przed wejściem do przedszkola.

KOMUNIKATY

Od września br. przedszkole będzie otwarte w godzinach od 6.30 do 16.30. Prosimy o przyprowadzanie dzieci do przedszkola w godzinach od 6.30 do 8.20. 

O organizacji pracy Przedszkola Niepublicznego "Radosny Delfinek" oraz zaleceniach dla Rodziców/Opiekunów informujemy Państwa w formie pisemnej.

Organizacja pracy uwzględnia wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 02.07.2020 r. https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-2-lipca-2020-r-iii-aktualizacja-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkol/

Nowe wytyczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020 r. są dostępne: https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3--iv-aktualizacja i luzują one wybrane obostrzenia.

Proszę o zapoznanie się z otrzymaną informacją oraz zwrot, do przedszkola, podpisanych oświadczeń w terminie do 01 września br. (włącznie).

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

Organizacja pracy przedszkola VII-VIII 2020; wytyczne GIS, aktualizacja 02.07.2020

KOMUNIKATY dla Rodziców/Opiekunów

 

W lipcu br. przedszkole otwarte w godzinach od 6.30 do 16.15. 

W okresie od 03 do 31 sierpnia br przedszkole otwarte w godzinach od 6.30 do 16.30. 

Przypominamy, że 14 sierpnia 2020 r. przedszkole jest nieczynne.

Informacja dotycząca funkcjonowania przedszkola od 1 września br. zostanie zamieszczona do 26 sierpnia br.

Prosimy o przyprowadzanie dzieci do przedszkola w godzinach od 6.30 do 8.20. 

Nadal obowiązuje ustalona organizacja pracy w przedszkolu (jak w czerwcu br.) oraz rygor sanitarny narzucony przez Głównego Inspektora Sanitarnego. https://gis.gov.pl/aktualnosci/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-2-lipca-2020-r-iii-aktualizacja-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkol/

Poniżej wytyczne GIS dla przedszkoli.

B.Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkole podstawowej i inne formy wychowania przedszkolnego

 • Jedna grupa dzieci powinna, w miarę możliwości organizacyjnych, przebywać w wyznaczonej i stałej sali (zalecenia dotyczące spożywania posiłków poniżej).
 • Zaleca się, aby do grupy przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie.
 • W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci.
 • Liczba dzieci w grupie integracyjnej powinna wynosić nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 dzieci lub uczniów niepełnosprawnych.
 • Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt* od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że:
 1. a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
 2. b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub jest zapewniane leżakowanie

Organizacja opieki w podmiocie B:

 • W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
 • Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami  edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast rodzice / opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki.
 • Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).
 • Opiekunowie powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.
 • Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 • Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic / opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych). Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co najmniej 2 m.
 • Do podmiotu może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.
 • Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 • Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.
 • Rekomenduje się zakup termometru, najlepiej bezdotykowego (minimum 1 termometr na podmiot) – dezynfekcja po użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, konieczność jego dezynfekcji po każdym użyciu.
 • Należy uzyskać zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu.
 • Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich – optymalnie na terenie podmiotu, a gdy nie ma takiej możliwości, wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne.
 • W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem danego podmiotu zaleca się korzystanie z niego przez dzieci z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp.
 • Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do podmiotu, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.
 • Należy dopilnować, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka – adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 • Zaleca się wywieszenie w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

Gastronomia

 • Należy wyłączyć źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnić korzystanie z innych dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna; zalecenia higieniczne w przypadku innych dystrybutorów wody zostały wskazane na stronie internetowej GIS.
 • Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w instytucji, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych, w tym rekomenduje się zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60OC lub je wyparzać.
 • Od dostawców cateringu należy wymagać pojemników i sztućców jednorazowych.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu

 • Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 • W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 • Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
 • Należy przygotować procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, która powinna uwzględniać minimum następujące założenia:
 1. Pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach  gis.gov.pl  lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 6. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.
 • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie  i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 • Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 

Z rodzicami dzieci zapisanych do przedszkola na nowy rok szkolny tj. od 01.09.2020 r. planujemy spotkać się 25 sierpnia br., godz. 16.00. Potwierdzimy termin spotkania drogą e-mailową lub telefoniczną w pierwszym tygodniu sierpnia br.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

Informacja dla Rodziców, czesne czerwiec 2020 i miesiące wakacyjne 2020 r.

Szanowni Rodzice!

Informuję, że w miesiącu czerwcu 2020 r. opłaty za przedszkole wynoszą:

-za dzieci uczęszczające do przedszkola - 430 zł/m-c

-za dzieci, które wrócą w czerwcu br. do przedszkola będą naliczone od momentu przyjścia do przedszkola i podane indywidualnie każdemu rodzicowi.

Za dzieci, które nie będą uczęszczały w czerwcu br. do przedszkola rodzice nie ponoszą żadnych opłat.

 

W miesiącach wakacyjnych, zgodnie z umową czesne będzie obniżone do wysokości jak niżej podano:

Lipiec 2020 r. (Z uwagi na przerwę techniczną):

-obecność dziecka w przedszkolu - 187,00 zł

-nieobecność cały miesiąc - 150,00 zł

Sierpień 2020 r.

-pełna obecność dziecka w przedszkolu - 430,00 zł

-nieobecność 10 dni roboczych - 344,00 zł

-nieobecność 15 dni roboczych - 301,00 zł

-nieobecność cały miesiąc - 258,00 zł

 

Warunkiem skorzystania z niższej opłaty jest pisemna informacja rodzica o nieobecności dziecka w przedszkolu w okresie wakacyjnym.

Informację prosze składać do 30.06.2020 r. , może być drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

 

Proszę o wpłaty czesnego w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc bądź indywidualne zgłaszanie braku możliwości wpłaty w terminie umownym.

W przypadku pytań proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny pod nr 667 99 64 64.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

KOMUNIKATY dla Rodziców/Opiekunów

KOMUNIKATY dla Rodziców/Opiekunów

Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek" jest czynne od 11 maja br., w nowych godzinach otwarcia, od 7.00 do 16.00. Powrót do standardowych godzin funkcjonowania placówki jest uzależniony od bieżącej sytuacji w kraju w zakresie COVIT-19 oraz luzowania obostrzeń narzuconych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla dzieci jest zaplanowane na  16 czerwca br.

Oficjalne pożegnanie naszych absolwentów (dzieci z grupy "O") odbędzie się 17 czerwca br.

 

Z przykrością informuję Państwa, że w bieżącym roku szkolnym, w czerwcu, nie odbędzie sie nasz tradycyjny festyn rodzinny z powodu epidemii COVIT-19.

 

Przypominamy, że w okresie od 01.07 do 17.07.2020 r. przedszkole będzie nieczynne z uwagi na zaplanowaną przerwę techniczną.

 

Z rodzicami dzieci zapisanych do przedszkola na nowy rok szkolny tj. od 01.09.2020 r. spotkamy się w ostatnim tygodniu sierpnia br.

Poinformujemy o dokładnym terminie spotkania drogą e-mailową lub telefoniczną na początku sierpnia br.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

Informacja dla Rodziców, 14.05.2020 r.

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z wcześniejszą, telefoniczną zapowiedzią informuję Państwa o decyzji dotyczącej opłaty czesnego, za przedszkole, za miesiąc maj 2020.

Po analizie możliwości kosztowych naszego przedszkola, mając również na uwadze sytuację ekonomiczną Państwa, jak i ograniczenia narzucone przez nasz Rząd, w związku z COVID-19, podjęłam decyzję, że za miesiąc maj 2020 rodzice, których dzieci nie wrócą do przedszkola, nie opłacają czesnego. Podobnie jak w miesiącu kwietniu br. 

W przypadku rodziców, których dzieci już wróciły do przedszkola, bądź wrócą jeszcze w maju br., opłaty czesnego będą naliczone proporcjonalnie do obecności dzieci w przedszkolu. Zostaną indywidualnie podane każdemu rodzicowi. Prosze o wpłatę czesnego za miesiąc maj br. , wyjątkowo, do 28 maja 2020 r.

Nauczyciele, w najbliższym czasie, będą kontaktować się z Państwem w celu ustalenia Państwa potrzeb w zakresie powrotu do przedszkola jeszcze w maju br. lub innym terminie wskazanym przez Państwa. Proszę również o indywidualne zgłaszanie Państwa potrzeb w tym zakresie.

Życzę Państwu zdrowia oraz wiele cierpliwości w naszych trudnych czasach.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

 

KOMUNIKAT dla Rodziców/Opiekunów

KOMUNIKAT dla Rodziców/Opiekunów

Od 11 maja 2020 r. Przedszkole Niepubliczne "Radosny Delfinek"  wznawia swoją działalność w nowych godzinach otwarcia od 7.00 do 16.00.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzeniem w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uzasadnieniem do otwarcia przedszkola są zgłoszone przez Państwa potrzeby w zakresie opieki nad dziećmi.

Dziękuję wszystkim rodzicom za uwagi i opinie przekazane podczas rozmów telefonicznych. 

Dla zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w naszym przedszkolu zostały opracowane, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, wewnętrzne procedury nowej organizacji pracy.

O wprowadzonych zmianach i zaleceniach zostaliście Państwo poinformowani, drogą e-mailową i telefoniczną, w dniu 04.05.2020 r.

Informuję jednocześnie, że spełniamy warunki do otwarcia naszej placówki.

 

Proszę o wyrozumiałość i wzajemną współpracę w naszej nowej organizacji pracy oraz o przestrzeganie określonych zaleceń.

Życzę Państwu dużo optymizmu oraz wiary w pozytywny rozwój sytuacji w naszym kraju.

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

Planowane otwarcie przedszkola od 06.05.2020 r.

WAŻNY KOMUNIKAT 

Od 6 maja br. przedszkola będą mogły być otwarte. W tej sprawie zostały określone wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.

Proszę o zapoznanie się z informacją w poniższym linku.

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

Otwarcie przedszkola ma na celu umożliwienie skorzystania z opieki  dzieciom, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W naszym przedszkolu będą opracowane, zgodnie z podanymi wytycznymi, wewnętrzne procedury organizacji pracy, z którymi zostaniecie Państwo zapoznani w dniu 04.05.2020 r. Prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na dalsze informacje.

Jednocześnie prosimy o zastanowienie się i Państwa deklaracje co do powrotu dzieci do przedszkola od dnia 06.05.2020 r.

 

Wytyczne Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w linku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/bezpieczenstwo-przede-wszystkim-wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-do-lat-3?fbclid=IwAR0-IL5JN2R0Yxs43_efQup-mhtq_oEHGnjX33tQCf8WNSKAIsj_7r9hbmY

 

Krystyna Orłowska Dyrektor Przedszkola

Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.Sprawdź, czym są pliki cookies www.wszystkoociasteczkach.pl.

Jeżeli wyrażasz zgodę i akceptujesz nasze cookies, kliknij w button